Obowiązek informacyjny

/Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny 2024-01-10T09:28:19+01:00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Walcowni Metali „Dziedzice” S.A.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator Danych: Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Kaniowska 3, NIP: 652-11-67-160, REGON 273074410, KRS 0000084770

 

Dane kontaktowe:  

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres:

 

Deklaracja zabezpieczenia danych osobowych

Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Zabezpieczenia funkcjonujące mają na celu zapewnienie, poufności, integralności i dostępności danych osobowych.

Administrator deklaruje, że wdrożony system ochrony danych, będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu. Zakres zarządzania obejmuje wszystkie kluczowe procesy przetwarzania danych osobowych. Celem systemu ochrony danych osobowych jest ciągłe zapewnienie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • Zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, bez względu na jej postać,
 • Maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych,
 • Zapewni realizację praw podmiotom danych.

Kontekst i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w kontekście i celach prowadzonych działalności tj.:

 • Produkcja wyrobów i półfabrykatów z metali nieżelaznych
 • Zatrudnienie i rekrutacja pracowników
 • Rozliczenia finansowe i księgowość w ramach prowadzonej działalności
 • Monitoring wizyjny w zakresie kontroli produkcji i ochrony mienia
 • Marketing i promocja
 • Korespondencji

Twoje uprawnienia

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień:

prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie.

Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa w tym celu  możesz złożyć wniosek na adres: rodo@walcownia.com.pl

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora
  w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO.
 • Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane,  w tym realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, do czasu realizacji umów i wygaśnięcia roszczeń, zakończenia rekrutacji, do czasu wycofania zgody w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa,
w szczególności:

 • zatrudnienia
 • zawarcia i realizacji umów,
 • wystawienia faktur,
 • rozliczeń publicznoprawnych,
 • wystawienia pełnomocnictwa,
 • windykacji

jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.