Certyfikaty

/Certyfikaty
Certyfikaty 2024-01-05T12:37:18+01:00

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Jakości

Certyfikaty

System REACH

REACH

Informacja w sprawie spełnienia przez WALCOWNIE METALI „DZIEDZICE”  S.A. wymagań Unii Europejskiej w zakresie:

 

 1. Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

 1. Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

 

Celem wprowadzenia systemu REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty, propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez te substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

WALCOWNIA METALI „DZIEDZICE”  S.A. jako producent wyrobów i półwyrobów z miedzi i jej stopów jest z definicji DALSZYM UŻYTKOWNIKIEM.

Dalszy Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej.

Stop – to specjalny rodzaj preparatu a więc mieszaniny składającej się z dwóch lub większej liczby substancji (pierwiastków) jednolitych w skali makroskopijnej, połączonych w taki sposób, że nie można ich łatwo rozdzielić w sposób mechaniczny.

Odnosząc powyższe parametry prawne do naszego zakresu produkcyjnego stwierdzamy, że nie jesteśmy producentami i/ lub importerami substancji używanych w produkcji wyrobów. W procesach produkcyjnych i /lub przeróbki plastycznej nadajemy zakupionym zewnętrznie substancjom w postaci np. złomów, surowców czystych, formę optymalizując przy tym własności fizyko-chemiczne w taki sposób, aby spełniały wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów finalnych.

Odpady (złomy), w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 roku, nie są substancją, preparatem ani wyrobem a więc nie podlegają rejestracji w ramach rozporządzenia REACH.

Kontakt w sprawach REACH:

Mirosław Majtyka

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

miroslaw.majtyka@walcownia.com.pl

Kalendarz REACH

Rejestracja wstępna:
do 1 XII 2008 – rejestracji substancji w formie elektronicznej w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów w Helsinkach
Rejestracja właściwa:
do XII 2010 -należy zrejestrować substancje spełniające następujące warunki:
> 1000 ton / rok
> 100 ton / rok – R 50/53 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym)
CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na układ rozrodczy)
do VI 2013 – należy zrejestrować substancje spełniające następujący warunek:
> 100 – 1000 ton / rok
do VI 2013 – należy zrejestrować substancje spełniające następujący warunek:
> 1 – 100 ton / rok

Linki dotyczące REACH

Rejestracja wstępna

Substancje dla których Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. dokonała obowiązku rejestracji wstępnej w ramach rozporządzenia REACH (> 1t/rok).

Lp. Nazwa substancji
(substance name)
Nr EINECS (EC)
(EINECS No.) (EC)
Nr CAS
(CAS No.)
Numer przedłożenia
(Submission number)
Numer rejestracyjny
(reference number)
1 Miedź (copper) 231-159-6 7440-50-8 CQ291259-18 05-2115138188-44-0000
2 Cynk (zinc) 231-175-3 7440-66-6 UW296679-73 05-2115245778-33-0000
3 Ołów (lead) 231-100-4 7439-92-1 KS315103-36 05-2115689248-30-0000
4 Nikiel (nickel) 231-111-4 7440-02-0 KW315156-17 05-2115690048-41-0000
5 Mangan (manganese) 231-105-1 7439-96-5 QR324027-23 05-2115787230-48-0000
6 Aluminium (aluminium) 231-072-3 7429-90-5 EW315345-22 05-2115691501-48-0000
7 Cyna (tin) 231-141-8 7440-31-5 CG323933-49 05-2115786886-20-0000
8 Fosfor (phosphorus) 231-768-7 7723-14-0 RM324105-36 05-2115787614-34-0000
9 Magnez (magnesium) 231-104-6 7439-95-4 GT324165-27 05-2115787859-16-0000
10 Krzem (silicon) 231-130-8 7440-21-3 SZ324250-12 05-2115788231-45-0000
11 Żelazo (iron) 231-096-4 7439-89-6 BT324302-40 05-2115788502-40-0000
12 Arsen (arsenic) 231-148-6 7440-38-2 KW324364-15 05-2115788947-18-0000

Mosiądz

Mosiądz – stop miedzi i cynku, zawierający do 40% cynku. Może zawierać dodatki innych metali, takich jak ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem. Topnieje w temperaturze ok. 1000 °C (zależnie od gatunku).

Mosiądz ma kolor żółty (złoty), przy mniejszych zawartościach cynku zbliżający się do naturalnego koloru miedzi. Stop ten jest odporny na korozję, ciągliwy, łatwy do obróbki plastycznej. Posiada dobre właściwości odlewnicze. W niektórych zastosowaniach jego wadą jest stosunkowo duża gęstość (8,4-8,7 g/cm3).

Z mosiądzu wytwarza się armaturę, osprzęt odporny na wodę morską, śruby okrętowe, amunicję, okucia budowlane, w szczególności klamki. Ponadto, elementy maszyn w przemyśle maszynowym, samochodowym, elektrotechnicznym, okrętowym, precyzyjnym, chemicznym. Ważnym zastosowaniem mosiądzu jest produkcja instrumentów muzycznych. Jest on wytrzymalszy od brązu, ponieważ zawiera cynk nadający mu twardość. Jest on bardzo przydatny do obróbki pla­stycznej na zimno, np. podczas produkcji łusek amunicji. Ponadto z mosiądzu wytwarza się monety, medale, świeczniki, puchary, kłódki, moździerze, pomniki, elementy ozdobne (klamry, klamki) i wiele innych drobnych części oraz wyrobów jak np. odważniki, dzwony, okucia, ramy obrazów, itp.

Mosiądz dostarczany jest w postaci sztab do odlewania lub prętów, drutów, blach, taśm i rur.

Klasyfikacje i składy mosiądzów podaje Polska Norma PN-xx/H-87025

Ze względu na skład mosiądze dzieli się na:

 • Mosiądze dwuskładnikowe – M95 (CuZn5), M90 (CuZn10), M85 (CuZn15), M80 (CuZn20), M75 (CuZn25), M70 (CuZn30), M68 (CuZn32), M63 (CuZn37), M60 (CuZn40).
 • Mosiądze ołowiowe – zawierające dodatki ołowiu. Ołów dodawany jest w celu polepszenia skrawalności materiału. Do mosiądzów ołowiowych należą MO64 (CuZn34Pb3), MO62 (CuZn36Pb1.5), MO61 (CuZn36Pb3), MO58A (CuZn39Pb2), MO58b (CuZn40Pb2), MO58 (CuZn40Pb2) oraz także odlewnicze MO60 (CuZn38Pb1.5), MO59 (CuZn39Pb2),.
 • Mosiądze specjalne – zawierają dodatki takich pierwiastków jak cyna, aluminium, mangan, żelazo, krzem lub/i nikiel. Należą do nich:Mosiądze wysokoniklowe – to stopy miedzi, cynku i niklu z dodatkiem manganu. Ze względu na srebrzysty kolor stop ten popularnie nazywany jest „nowym srebrem” lub argentanem. Stop ten ma bardzo dobre własności sprężyste i oporność na korozję – MZN18 (CuNi18Zn27), MZ20N18 (CuNi18Zn20), MZN15 (CuNi15Zn21), MZN12 (CuNi12Zn24). Mosiądze wysokoniklowe używane są na części sprężyste, okucia i wyroby jubilerskie. Ponieważ po wypolerowaniu przypominają kolorem srebro, używane są do produkcji cukiernic, pater, kielichów, sztućców i innych przedmiotów ozdobnych.
  • Mosiądze cynowe – MC90 (CuZn10Sn), MC70 (CuZn28Sn), MC62 (CuZn38Sn),
  • Mosiądze aluminiowe – MA77 (CuZn20Al2), MA59 (CuZn36Al3Ni2) i także odlewnicze MA58 (CuZn38Al3Mn2Fe) i MA67 (CuZn38Al3)
  • Mosiądze manganowe – MM59 (CuZn40Mn), MM57 (CuZn40FeMnSnAl), MM56 (CuZn40Mn3Al) oraz odlewnicze MM47 (CuZn43Mn4Pb3Fe), MM55 (CuZn40Mn3Fe), MM58 (CuZn38Mc2Pb2),
  • Mosiądz niklowy – MN65 (CuZn29Ni6).
  • Mosiądz krzemowy – MK80 (CuZn16Si3) stosowany także jako odlewniczy.

Prawo Atomowe

„Zakład użytkuje 4 zamknięte źródła promieniotwórcze (Am-241) w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Stosowane źródła nie mają wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. W związku z wykonywaną działalnością nie są uwalniane substancje promieniotwórcze do środowiska.”

Data aktualizacji 24.08.2022