Certyfikaty

/Certyfikaty
Certyfikaty 2021-11-09T13:59:44+01:00

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Jakości

Certyfikaty

System REACH

Od 1 czerwca 2007 roku w państwach UE obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Celem wprowadzenia systemu REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty, propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez te substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Idea rozporządzenia opiera się na zasadzie, iż to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko.

Rozporządzenie REACH nakłada obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych występującej w ich postaci własnej, jako składniki preparatu lub w wyrobach, produkowanych lub importowanych w ilości, co najmniej 1 tony rocznie.

Mając na uwadze wypełnienie nałożonego na producentów i importerów rozporządzeniem REACH obowiązku, z dniem 30 listopada 2008 roku, Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., zakończyła rejestrację wstępną substancji zawartych w produkowanych wyrobach ze stopów miedzi i mosiądzu.

W trosce o dobrą współpracę z naszymi kontrahentami i w pełni rozumiejąc potrzebę przekazywania informacji o substancjach wprowadzanych na rynek, w wyrobach, które dostarcza WMD prezentujemy wykaz substancji wstępnie zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Kontakt w sprawach REACH: m.m@walcownia.com.pl

Kalendarz REACH

Rejestracja wstępna:
do 1 XII 2008 – rejestracji substancji w formie elektronicznej w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów w Helsinkach
Rejestracja właściwa:
do XII 2010 -należy zrejestrować substancje spełniające następujące warunki:
> 1000 ton / rok
> 100 ton / rok – R 50/53 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym)
CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na układ rozrodczy)
do VI 2013 – należy zrejestrować substancje spełniające następujący warunek:
> 100 – 1000 ton / rok
do VI 2013 – należy zrejestrować substancje spełniające następujący warunek:
> 1 – 100 ton / rok

Linki dotyczące REACH

Rejestracja wstępna

Substancje dla których Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. dokonała obowiązku rejestracji wstępnej w ramach rozporządzenia REACH (> 1t/rok).

Lp. Nazwa substancji
(substance name)
Nr EINECS (EC)
(EINECS No.) (EC)
Nr CAS
(CAS No.)
Numer przedłożenia
(Submission number)
Numer rejestracyjny
(reference number)
1 Miedź (copper) 231-159-6 7440-50-8 CQ291259-18 05-2115138188-44-0000
2 Cynk (zinc) 231-175-3 7440-66-6 UW296679-73 05-2115245778-33-0000
3 Ołów (lead) 231-100-4 7439-92-1 KS315103-36 05-2115689248-30-0000
4 Nikiel (nickel) 231-111-4 7440-02-0 KW315156-17 05-2115690048-41-0000
5 Mangan (manganese) 231-105-1 7439-96-5 QR324027-23 05-2115787230-48-0000
6 Aluminium (aluminium) 231-072-3 7429-90-5 EW315345-22 05-2115691501-48-0000
7 Cyna (tin) 231-141-8 7440-31-5 CG323933-49 05-2115786886-20-0000
8 Fosfor (phosphorus) 231-768-7 7723-14-0 RM324105-36 05-2115787614-34-0000
9 Magnez (magnesium) 231-104-6 7439-95-4 GT324165-27 05-2115787859-16-0000
10 Krzem (silicon) 231-130-8 7440-21-3 SZ324250-12 05-2115788231-45-0000
11 Żelazo (iron) 231-096-4 7439-89-6 BT324302-40 05-2115788502-40-0000
12 Arsen (arsenic) 231-148-6 7440-38-2 KW324364-15 05-2115788947-18-0000

Mosiądz

Mosiądz – stop miedzi i cynku, zawierający do 40% cynku. Może zawierać dodatki innych metali, takich jak ołów, aluminium, cyna, mangan, żelazo, chrom oraz krzem. Topnieje w temperaturze ok. 1000 °C (zależnie od gatunku).

Mosiądz ma kolor żółty (złoty), przy mniejszych zawartościach cynku zbliżający się do naturalnego koloru miedzi. Stop ten jest odporny na korozję, ciągliwy, łatwy do obróbki plastycznej. Posiada dobre właściwości odlewnicze. W niektórych zastosowaniach jego wadą jest stosunkowo duża gęstość (8,4-8,7 g/cm3).

Z mosiądzu wytwarza się armaturę, osprzęt odporny na wodę morską, śruby okrętowe, amunicję, okucia budowlane, w szczególności klamki. Ponadto, elementy maszyn w przemyśle maszynowym, samochodowym, elektrotechnicznym, okrętowym, precyzyjnym, chemicznym. Ważnym zastosowaniem mosiądzu jest produkcja instrumentów muzycznych. Jest on wytrzymalszy od brązu, ponieważ zawiera cynk nadający mu twardość. Jest on bardzo przydatny do obróbki pla­stycznej na zimno, np. podczas produkcji łusek amunicji. Ponadto z mosiądzu wytwarza się monety, medale, świeczniki, puchary, kłódki, moździerze, pomniki, elementy ozdobne (klamry, klamki) i wiele innych drobnych części oraz wyrobów jak np. odważniki, dzwony, okucia, ramy obrazów, itp.

Mosiądz dostarczany jest w postaci sztab do odlewania lub prętów, drutów, blach, taśm i rur.

Klasyfikacje i składy mosiądzów podaje Polska Norma PN-xx/H-87025

Ze względu na skład mosiądze dzieli się na:

 • Mosiądze dwuskładnikowe – M95 (CuZn5), M90 (CuZn10), M85 (CuZn15), M80 (CuZn20), M75 (CuZn25), M70 (CuZn30), M68 (CuZn32), M63 (CuZn37), M60 (CuZn40).
 • Mosiądze ołowiowe – zawierające dodatki ołowiu. Ołów dodawany jest w celu polepszenia skrawalności materiału. Do mosiądzów ołowiowych należą MO64 (CuZn34Pb3), MO62 (CuZn36Pb1.5), MO61 (CuZn36Pb3), MO58A (CuZn39Pb2), MO58b (CuZn40Pb2), MO58 (CuZn40Pb2) oraz także odlewnicze MO60 (CuZn38Pb1.5), MO59 (CuZn39Pb2),.
 • Mosiądze specjalne – zawierają dodatki takich pierwiastków jak cyna, aluminium, mangan, żelazo, krzem lub/i nikiel. Należą do nich:Mosiądze wysokoniklowe – to stopy miedzi, cynku i niklu z dodatkiem manganu. Ze względu na srebrzysty kolor stop ten popularnie nazywany jest „nowym srebrem” lub argentanem. Stop ten ma bardzo dobre własności sprężyste i oporność na korozję – MZN18 (CuNi18Zn27), MZ20N18 (CuNi18Zn20), MZN15 (CuNi15Zn21), MZN12 (CuNi12Zn24). Mosiądze wysokoniklowe używane są na części sprężyste, okucia i wyroby jubilerskie. Ponieważ po wypolerowaniu przypominają kolorem srebro, używane są do produkcji cukiernic, pater, kielichów, sztućców i innych przedmiotów ozdobnych.
  • Mosiądze cynowe – MC90 (CuZn10Sn), MC70 (CuZn28Sn), MC62 (CuZn38Sn),
  • Mosiądze aluminiowe – MA77 (CuZn20Al2), MA59 (CuZn36Al3Ni2) i także odlewnicze MA58 (CuZn38Al3Mn2Fe) i MA67 (CuZn38Al3)
  • Mosiądze manganowe – MM59 (CuZn40Mn), MM57 (CuZn40FeMnSnAl), MM56 (CuZn40Mn3Al) oraz odlewnicze MM47 (CuZn43Mn4Pb3Fe), MM55 (CuZn40Mn3Fe), MM58 (CuZn38Mc2Pb2),
  • Mosiądz niklowy – MN65 (CuZn29Ni6).
  • Mosiądz krzemowy – MK80 (CuZn16Si3) stosowany także jako odlewniczy.

Prawo Atomowe

„Zakład użytkuje 6 zamkniętych źródeł promieniotwórczych (Am-241-5szt i Cm244- 1 szt.) w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Stosowane źródła nie mają wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. W związku z wykonywaną działalnością nie są uwalniane substancje promieniotwórcze do środowiska.”

Data aktualizacji 15.10.2021