BRASS CAST&DRAW® Tech

/BRASS CAST&DRAW® Tech
BRASS CAST&DRAW® Tech 2018-01-11T15:43:37+00:00

BRASS CAST&DRAW® Tech

Tytuł Projektu: „BRASS CAST&DRAW® Tech – Innowacyjna technologia wytwarzania wyrobów ze stopów miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej przeznaczonych do obróbki ubytkowej na szybkoobrotowych automatach skrawających.”

Numer projektu: POIR.01.01.02-00-0073/16

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Wartość projektu: 48 336 114,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 19 334 445.94 zł

Okres realizacji: 01.03.2016 – 29.02.2020

 

Cele i planowane efekty projektu:

Projekt dotyczy opracowania, weryfikacji i wdrożenia w warunkach przemysłowych Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. technologii produkcji innowacyjnych wyrobów ze stopów miedzi przeznaczonych do obróbki na wysokoobrotowych automatach skrawających.

Projekt obejmuje 4 etapy: pierwszy dotyczy opracowania na bazie wcześniej przeprowadzonych prac badawczych, projektów i wykonania niezbędnych przemysłowych stanowisk uzupełniających istniejące ogniwa technologiczne ciągu produkcyjnego wytwarzania i przetwórstwa stopów Cu. Kolejne etapy obejmują przeprowadzenie prac rozwojowych nad testowaniem w warunkach rzeczywistych opracowanych technologii w obrębie odlewania wlewków ze stopów Cu, następnie procesu wyciskania i ciągnienia. Najważniejszym ogniwem prac rozwojowych jest demonstracyjne stanowisko do procesu obróbki plastycznej na zimno prasówki, obejmujące procesy ciągnienia, prostowania, cięcia i fazowania wyrobów z przeznaczeniem do bezpośredniego wykorzystania do obróbki na wysokoobrotowych automatach skrawających. Do realizacji wybranych prac rozwojowych przewidziano współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wykres przedstawiający kolejne etapy projektu:

Najważniejsze efekty realizacji projektu to:

  • Opracowanie, zweryfikowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych wyrobów ze stopów miedzi przeznaczonych do obróbki na wysokoobrotowych automatach skrawających.
  • Wprowadzenie na rynek nowej generacji innowacyjnych produktów ze stopów miedzi o wysokiej dokładności wykonania wszystkich wymiarów (zawężone pola tolerancji wymiarów zewnętrznych, zawężona odchyłka prostości, obniżona dopuszczalna wartość skręcenia wyrobów, równomiernie jasna i gładka powierzchnia) oraz o zredukowanym poziomie naprężeń wewnętrznych co się przełoży na mniejsze zużycie materiałowe tych wyrobów, zmniejszenie zużycia energii, mediów i narzędzi oraz bardziej racjonalną eksploatację urządzeń do obróbki skrawaniem.
  • Rozszerzenie asortymentu wyrobów w postaci prętów i rur ciągnionych do średnicy 80 mm.