H-tech (α+β) Brass

/H-tech (α+β) Brass
H-tech (α+β) Brass 2021-10-01T09:13:06+02:00

H-tech (α+β) Brass

Tytuł Projektu: „H-tech (α+β) Brass – Nowa generacja superprecyzyjnych wyrobów ciągnionych z mosiądzów dwufazowych do zastosowań w wysoko zaawansowanych technologiach przetwórczych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0020/21

Wartość projektu: 11 457 073,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 090 796,48 zł

Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2023

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych grup produktów: superprecyzyjne martwo-płaskie wyroby ciągnione w odcinkach prostych i w kręgach wykonane z nowych gatunków dwufazowych mosiądzów automatowych, których cechą znamienną będzie ponadstandardowa powtarzalność własności mechanicznych na długości poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii nieizotermicznego płomieniowego nagrzewania wlewków i ich izotermicznego wyciskania przeciwbieżnego.

W trakcie realizacji projektu zostaną zrealizowane 2 etapy (badania przemysłowe i prace rozwojowe) w okresie 24 miesięcy. Do realizacji wybranych prac przewidziano współpracę z jednostką naukową Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wykres przedstawiający kolejne etapy projektu:

Najważniejsze efekty realizacji projektu to:

  1. Wprowadzenie na rynek nowej generacji superprecyzyjnych wyrobów ciągnionych o profilu symetrycznym i asymetrycznym o zakresie przekrojów nominalnych od 3 do 800 mm2 z dwufazowych mosiądzów automatowych o ponadstandardowej stabilności własności mechanicznych i geometrycznych w technologicznych procesach przeróbki plastycznej. Nowe produkty będą przeznaczone do dalszej obróbki ubytkowej i przeróbki plastycznej na wyroby gotowe, charakteryzujące się dobrymi parametrami obróbczymi dla CNC oraz długoczasową trwałością eksploatacyjną w miejscu ich użytkowania.
  2. Opracowanie, zweryfikowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych wyrobów w postaci prętów ciągnionych z mosiądzów.
  3. Uzyskanie ponadstandardowej tolerancji wymiarowej produktów oraz ponadstandardowego poziomu i stabilności właściwości wytrzymałościowych i technologicznych wyrobów finalnych w ramach partii i pomiędzy partiami przełoży się na obniżenie kosztu wytwarzania wyrobów dzięki zmniejszeniu materiało- i kosztochłonności technologii oraz mniejszą liczbę ubytków/wadliwych produktów, przestojów produkcyjnych, strat materiałowych/odpadów u przetwórców wykorzystujących centra obróbcze CNC oraz zautomatyzowane linie kucia.