Ochrona danych osobowych

/Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych 2018-07-13T11:00:03+00:00

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO*, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Kaniowska 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000084770, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przekazanych przez Państwa danych osobowych,
w związku z utrzymywaniem z Państwem stałych relacji gospodarczych, w tym świadczeniem usług, dostawą towarów itp., a także w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi:

 1. Administratorem danych osobowych jest Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Kaniowska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000084770, kapitał zakładowy w wysokości 47 750 844,00 zł, w całości wpłacony, NIP: 652-11-67-160, REGON 273074410, e-mail: sekretariat@walcownia.com.pl (dalej również: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można się skontaktować za pośrednictwem: e-mail g.kamien@walcownia.com.pl, telefon: 32 714 30 40, lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora. Z IOD mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz realizacji wskazanych niżej praw.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 4. w celu utrzymania stałych relacji gospodarczych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni)oraz podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. pkt. f RODO),
 5. w celu wykonania zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu zakupu materiałów i towarów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b ww. rozporządzenia (przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy), a po zakupie również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c ww. rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 6. w celu realizacji sprzedaży towarów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b ww. rozporządzenia (przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy), a po sprzedaży również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c ww. rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 7. w celu rekrutacji na stanowisko na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia, w tym także w celu przyszłej rekrutacji.
 8. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanego wyżej celu przetwarzania, pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pomocy prawnej i doradczej. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności do Sri Lanki, w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Administratora przez zewnętrzny podmiot, usług informatycznych, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów wykorzystywanych przez Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazanie danych nastąpi na podstawie mowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, z zachowaniem wymagań RODO.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji lub zabezpieczenia interesów prawnych administratora, w tym w szczególności do prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz związanych z prowadzoną sprawą lub przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego, a jeżeli umowa nie została zawarta, przez okres 5 lat od ich pozyskania lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli została taka udzielona. W przypadku danych osobowych związanych z procesem rekrutacji dane te mogą być przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia Administratorowi dokumentów związanych z procesem rekrutacji, jednak nie krócej, niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
 11. Zgodnie z RODO Przysługuje Państwu praw do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych utrudni lub uniemożliwi realizację wskazanego wyżej celu przetwarzania.
 14. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

___________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).