OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1.Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są jedynym wzorcem umownym mającym zastosowanie do umów zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi i wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych.

2.Zamówienie określające m.in.: gatunek, stan utwardzenia, ilość, wymiary oraz wszelkie informacje o dodatkowych wymaganiach, składane będą przez Kupującego Sprzedającemu w formie pisemnej lub elektronicznej ,

3.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, w którym to potwierdzeniu zawarte są warunki realizacji, Sprzedający przesyła Kupującemu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

4.Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w realizacji zamówienia jedynie za obopólną zgodą wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej.

5.W przypadku gestii transportowej Kupującego, zobowiązuje się on do odbioru zamówionego towaru w ciągu 5 dni od pisemnego lub mailowego zgłoszenia przez Sprzedającego gotowości do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający zastrzega sobie prawo wysłania towaru na ryzyko Kupującego na adres i koszt Kupującego. Za –opóźnienie w odbiorze towaru po stronie Kupującego Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej od wartości nieodebranego towaru – zastrzeżona kwota odsetek nie wyklucza prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad określone odszkodowanie. Sprzedający zobowiązuje się do zapakowania towaru w sposób wskazany przez Kupującego lub zgodnie ze standardami obowiązującymiSprzedającego.

6.W przypadku gestii transportowej Sprzedającego, wysyłka gotowego towaru nastąpi po pisemnym lub mailowym zawiadomieniu Kupującego o wysyłce, a Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Sprzedający zobowiązuje się do zapakowania towaru w sposób wskazany przez Kupującego lub zgodnie ze standardami obowiązującymi u Sprzedającego.

7.Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania opakowania wydawanego wraztowarem. Dopuszcza się po uzgodnieniu przez obie strony wliczenie opakowania w cenę towaru lub wydanie opakowania zwrotnego. W przypadku opakowania zwrotnego, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu, obowiązuje 60 dniowy termin zwrotu. Koszty zwrotu ponosi Kupujący chyba że Strony postanowią inaczej.

8.Zapłata należności za zakupiony towar będzie dokonana przez Kupującegouzgodnionym terminie, niezależnie od zgłoszonej reklamacji.

9.W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki w wymiarze ustawowym lub w uzgodnionej wysokości.

10.W przypadku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego za wyłączną zgodną Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest pokryć Sprzedającemu łączne koszty wytworzenia, magazynowania towaru oraz koszty zabezpieczeń kursów walut oraz wszelkich kwot wynikających z rozliczenia transakcji zabezpieczającej metal na LME chyba że szkoda będzie wyższa. Kwota rozliczenia jaką zostanie obciążony Kupujący będzie ustalona na podstawie indywidualnej kalkulacji sporządzonej przez Sprzedającego.

11.Do momentu zapłaty towar pozostaje własnością Sprzedającego.

12.W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru do czasu otrzymania należnej zapłaty oraz do egzekwowania odsetek za zwłokę.

13.W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

14.Sprawy sporne, Strony będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji;przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez  sąd powszechny - sąd polski właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

15.Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku działania „siły wyższej”. Strona, której dotyka przypadek „siły wyższej”, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę na piśmie. Zaistnienie przypadku „siły wyższej” nie ma jednak wpływu na obowiązek Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedającego za dostarczony towar

16.W sytuacji udostępnienia przez Sprzedającego Kupującemu Ogólnych Warunków Sprzedaży w innych wersjach językowych aniżeli wersja polska, w przypadku rozbieżności zastosowanie będzie miała wersja polska.

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI WYROBÓW

1. Sprzedający gwarantuje należytą jakość wyrobów, zgodną z normami wskazanymi w potwierdzeniu zamówienia.

2. Zasady zgłaszania reklamacji:

2.1. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu wad wyrobu z uwzględnieniem poniższych postanowień.

2.2. Reklamacje spedycyjne (ilościowe oraz dotyczące stanu powierzchni, opakowań i sposobu pakowania) winny być zgłoszone przy odbiorze wyrobów pod rygorem utraty prawa do  ich zgłoszenia w terminie późniejszym.

Warunkiem rozpatrywania tego typu reklamacji jest podanie na dokumentach dostawy różnic wagowych, potwierdzonych  podpisami przedstawicieli dwóch stron bądź odpowiednio osób wykonujących przewóz.

W przypadku dostarczania wyrobów zamawianych w innych jednostkach niż masa np. w metrach, sztukach, podstawą oceny dostawy w zakresie ilości jest masa wyspecyfikowana w dokumencie dostawy. Warunkiem rozpatrywania tego typu reklamacji jest podanie na dokumentach dostawy różnic w masie potwierdzonych  podpisami przedstawicieli dwóch stron bądź odpowiednio osób wykonujących przewóz.

2.3. Reklamacje jakościowe na wady jawne (np. jakość powierzchni, kształt, wymiar) należy zgłaszać wg zasady określonej w punkcie 2.1., nie później jednak niż 14 dni od daty dostawy.

2.4. Reklamacje jakościowe na wady ukryte, wady materiałowe oraz na własności wyrobu niezgodne z normami potwierdzonymi w zamówieniu (nie wyszczególnione powyżej) będą przyjmowane do 12 miesięcy od zrealizowanej dostawy, jeżeli nie ustalono innego okresu czasu.

2.5. Sprzedający nie odpowiada za ilość oraz stan jakości powierzchni wyrobów składowanych w magazynach Kupującego lub osób trzecich, po upływie 14 dni od dnia dostawy.

 

3. Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie reklamacji

3.1.      Datę zgłoszenia reklamacji przez klienta

3.2.      Numer Potwierdzenia Zamówienia/Partię

3.3.      Datę dostawy wyrobu do Klienta

3.4.      Szczegółowe określenie reklamowanego wyrobu (nazwa, wymiar, wytop, kod H)

3.5.      Reklamowaną ilość

3.6.      Ilość dostarczonego materiału

3.7.      Numer faktury

3.8.      Datę wystawienia faktury

3.9.      Przyczynę reklamacji z udokumentowaniem w postaci próbek, zdjęć lub opisu

 

 

4. Zasady rozpatrywania reklamacji

4.1. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 35 dni od daty jej zgłoszenia o ile będzie to możliwe. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpoznania reklamacji o odpowiedni czas niezbędny do dokonania określonych czynności np. oczekiwanie na próbki, wyjazd do Klienta, zwrot towaru do Sprzedawcy.

4.2. Wszystkie ustalenia w zakresie reklamacji zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

4.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zbadania reklamowanego wyrobu bezpośrednio u Klienta.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w przypadku nie otrzymania od Klienta odpowiedniej ilości próbek wyrobu wykazujących, że wyrób został wyprodukowany niezgodnie z zamówieniem.

4.5. W przypadku uznania przez Sprzedającego zasadności zgłoszonej reklamacji, ma on wyłączne prawo do podjęcia decyzji w kwestii, czy wadliwy wyrób należy złomować u Klienta, czy odesłać go do Sprzedającego na jego (Sprzedającego) koszt.

4.6. Reklamacje dotyczące wad powstałych w transporcie będą rozpatrywane wg zasad oznaczonych w INCOTERMS 2000.

4.7. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Sprawy sporne, Strony będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez  sąd powszechny - sąd polski właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Copyright ® Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.              logo un                impexmetal    
webadmin Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Realizacja MediaArt